เมนูหลัก

การบริหารงาน

ผลงานวิชาการ

โปรแกรมบริหารโรงเรียน

ลิ้งที่น่าสนใจ

ถิติจำนวนผู้เข้าชม

  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ บทเรียนออนไลน์ ( e-learning )

รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง22261

รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดย
ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์
..รายงานการสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง ทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ครูปรียามล วัฒโล)
รายงานการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดย นางเยาวณีย์ จิตต์จริง
ชุดกิจกรรมประกอบอาชีพทาง ธุรกิจ ง32101 โดยครูวิรัตน์ คำขอด


ศูนย์ปฏิบัติการสพฐ
รายงานข้อมูลสารสนเทศ สพฐ. ข้อมูล สพท.โรงเรียน บุคลากร นักเรียนและข้อมูลทางการศึกษา


ศูนย์ปฏิบัติการ  GPA
ศูนย์ประสานงานข้อมูล GPA PR ของนักเรียนรายบุคล ของสพฐ. ข่าวการศึกษา สถิติการศึกษา


Pil Obec
การเรียนการสอน กิจกรรมสนุก ๆ ที่นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ตนเอง ด้วย ICT


OฺBEC LMS
ระบบการจัดการเรียนการสอน
e-learning


ประกาศจัดซิ้อ จัดจ้าง สพฐ.
เว็บไซต์สำหรับประกาศจัดซื้อ
จัดจ้าง ของหน่วยงานในสังกัด โดยสำนักการคลังและทรัพย์สิน


สารานุกรมสำหรับเยาวชน
คลังความรู้สารานุกรมไทย พจนา นุกรม ค้นหา คำศัพท์ออนไลน์ คลังความรู้สำหรับเยาวชน


1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โครงการของ สพฐ. ที่จะพัฒนา ยกระดับโรงเรียนและคุณภาพ
ให้เสมอภาคทางการศึกษา


E-BOOK
รวบรวมหนังสือเรียน หนังสือเสริม ความรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ คู่มือครู หนังสือสำหรับครู


นวัตกรรมทางการศึกษา เส้นทางสู่นวัตกรรมทาง การศึกษาสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย
e-media ที่หลากหลาย


ศูนย์รวมสื่อ
แห่งรวบรวม เผยแพร่และให้ บริการสื่อการเรียนรู้ที่หลากกลาย
จากหน่วยงานต่าง ๆ ใน ศธ.


มุมศึกษานิเทศ  Supervisory
เป็นสื่อกลางให้ข่าวสาร แนะนำ แลกเปลี่ยนสื่อการสอน คลังข้อ สอบ ดาวน์โหลด นิเทศออนไลน์


OBEC MOU
บันทึกข้ตกลงความร่วมมือ MOU ระหว่าง สพฐ.กับหน่วยงานต่างๆ


ห้องเรียนทันข่าว
ข่าว สารประจำวันมาวิเคราะห์เจาะลึก ร้อยเรียง ออกมาในลักษณะ บทความ ที่มีสาระครบถ้วน

ภาษาไทย ภาษาทอง
เว็บไซต์ให้สาระความรู้ เกี่ยวกับ ข้อสอบ เนื้อหา แบบฝึกหัด ในรายวิชาภาษาไทย